Ubezpieczenia w Niemczech – ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – Arbeitslosenversicherung

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia        

Gdzie opłacam moje składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia?

Składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia opłaca się w kraju zatrudnienia. W Niemczech stopa procentowa odprowadzana na ten cel wynosi w 2010 roku zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników po 1,4% wynagrodzenia brutto. Począwszy od kwoty wynagrodzenia rocznego 55.800 EUR (Wschód) i 66.000 EUR (Zachód) składka jest stała. W Polsce składka ponoszona w całości przez płatnika wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia brutto. W Czechach składka na państwową politykę zatrudnienia wynosi 1,2 % podstawy wymiaru (suma wszystkich dochodów ze stosunku zatrudnienia podlegających opodatkowaniu) i jest opłacana przez pracodawcę w ramach jego udziału w składkach na ubezpieczenie społeczne (czyli brak udziału pracownika).

Gdzie otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?

Zasadniczo pracownicy transgraniczni otrzymują zasiłek dla bezrobotnych z odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej w kraju, w którym mieszkają, tzn. pracownicy mieszkający w Polsce lub Czechach, a pracujący w Niemczech otrzymują zasiłek dla bezrobotnych z polskiego lub czeskiego urzędu pracy. W wypadku pracy w skróconym wymiarze godzin lub przestojów spowodowanych warunkami pogodowymi świadczenia zapewnia niemiecka Agencja Pracy. Pracownicy transgraniczni z miejscem zamieszkania w Niemczech, a miejscem pracy w Polsce lub w Czechach otrzymują zasiłek dla bezrobotnych z Agencji Pracy w Niemczech.
Jako dowód zagranicznych okresów ubezpieczenia przy składaniu wniosków w państwie miejsca zamieszkania trzeba mieć wystawione w państwie zatrudnienia zaświadczenie E301 (do otrzymania w służbach zatrudnienia w Polsce, Niemczech i Czechach). Jeżeli okres ubezpieczenia w kraju ostatniego zatrudnienia nie wystarcza na zasiłek dla bezrobotnych, uwzględniane są ewentualnie także inne okresy ubezpieczenia w drugim kraju. Obowiązują warunki nabycia praw obowiązujące w państwie miejsca zamieszkania.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Trzeba być bezrobotnym, zdolnym do pracy i chętnym do pracy. Z zasady bezrobotni muszą być do dyspozycji pośrednictwa pracy w miejscu zamieszkania i być gotowi do wzięcia udziału w doskonaleniu zawodowym. Ponadto oczekiwane są własne starania o znalezienie pracy. W celu otrzymania świadczeń muszą być spełnione warunki dotyczące okresów ubezpieczenia, obowiązujące w miejscu zamieszkania. Kto odrzuca pracę, której podjęcia można od niego oczekiwać, albo nie stawia się na osobiste rozmowy doradcze lub kontrolne, przez pewien czas (okres wstrzymania) nie otrzymuje świadczenia z tytułu bezrobocia lub otrzymuje je tylko w zmniejszonym wymiarze.

Czy w celu poszukiwania pracy mogę przebywać za granicą?


Osoby bezrobotne mogą do 3 miesięcy przebywać w celu poszukiwania pracy w innym kraju niż kraj zamieszkania, wewnątrz UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, otrzymując świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu zamieszkania. Będąc osobą szukającą pracy, należy zgłosić się w pośrednictwie pracy za granicą oraz spełniać tamtejsze przepisy kontrolne. Poszukiwanie pracy za granicą zasadniczo musi być poprzedzone 4-tygodniowym bezskutecznym poszukiwaniem pracy w miejscu zamieszkania. W pośrednictwie pracy w kraju zamieszkania otrzymuje się zaświadczenie E303, z którym można korzystać z usług zagranicznego pośrednictwa pracy.