Zakładowe systemy emerytalne w Niemczech

Emerytury zakładowe w Niemczech

W Niemczech występuje 5 form zakładowych systemów emerytalnych:

– bezpośrednie przyrzeczenie (Direktzusage),

– kasy wsparcia (Unterstützungskassen),

– kasy emerytalne (Pensionskassen),

– ubezpieczenie bezpośrednie (Direktversicherung),

– fundusz emerytalny (Pensionsfond).

Bezpośrednie przyrzeczenie

W przypadku tzw. bezpośredniego przyrzeczenia, w razie ziszczenia się ryzyka (śmierć, inwalidztwo, osiągnięcie wieku emerytalnego), zaopatrzenie emerytalno-rentowe w ramach systemu zakładowego wypłacane jest przez pracodawcę. Na pracodawcy spoczywa ciężar obsługi administracyjnej oraz ryzyko gospodarcze wypłaty świadczeń. Pracodawca może zawrzeć z instytucją ubezpieczeniową tzw. ubezpieczenie osłonowe (Rückdeckungsversicherung) i w ten sposób przenieść faktyczne ryzyko gospodarcze na zewnętrzny podmiot. Bezpośrednie przyrzeczenie jest wygodną i tanią formą zakładowego systemu emerytalnego. Oszczędzane są koszty obsługi przez zewnętrzną instytucję zarządzającą oraz koszty transferów pieniężnych. W zakresie finansowania pracodawca tworzy rezerwę bilansową stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na przyszłe świadczenia. Utworzona rezerwa pomniejsza przychód pracodawcy, jednakże środki na przyszłe świadczenia, aż do chwili wypłaty świadczenia, pozostają w bieżącej dyspozycji pracodawcy (nie muszą być „zamrażane” na wydzielonym rachunku bankowym, co stanowi de facto tani kredyt dla pracodawcy). Powyższe względy powodują, iż bezpośrednie przyrzeczenie stanowi najbardziej popularną formę emerytur zakładowych w Niemczech; obejmuje ona ponad 59% wszystkich środków przeznaczanych na zakładowe systemy emerytalne, tj. około 220 mld euro rocznie.

Kasy wsparcia

Kasy wsparcia to formalnie samodzielne podmioty organizacyjnie blisko powiązane z pracodawcami. Obok świadczeń emerytalnych kasy wsparcia oferują świadczenia socjalne dla pracowników w przypadku innych zdarzeń losowych, jak np. wypadków przy pracy lub wsparcie przy finansowaniu kosztownych zabiegów medycznych. Specyfika tej formy zakładowych systemów emerytalnych związana jest z faktem, iż Ustawa o emeryturach zakładowych nie gwarantuje bezpośrednio roszczenia o wypłatę świadczeń przez kasy wsparcia. W orzecznictwie przeważa jednak pogląd, iż ze względu na socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowych systemów emerytalnych oraz ich powiązanie ze stosunkiem pracy, nie jest możliwe całkowite pozbawienie pracowników roszczeń o wypłatę świadczeń zaopatrzeniowych z kas wsparcia.

Kasy emerytalne

Kasy emerytalne są konstrukcyjnie zbliżone do instytucji ubezpieczeniowych. W przypadku tej formy zakładowego systemu emerytalnego pracodawca zajmuje szczególną rolę: z jednej strony ubezpieczającego, a z drugiej członka kasy emerytalnej i tym samym ubezpieczonego. Pracownicy, jako beneficjenci świadczeń emerytalnych są również członkami kas. Kasy emerytalne, jako forma systemu emerytalnego jest szczególnie korzystna dla pracowników, ponieważ sztywne przepisy dotyczące działalności inwestycyjnej kas chronią środki gromadzone dla pracowników przed ryzykami gospodarczymi. Z drugiej strony pracownicy, jako członkowie kas, stosownie do zasad określanych w statucie kasy, posiadają pośredni wpływ na kierunki posunięć inwestycyjnych kasy.

Ubezpieczenie bezpośrednie

W ramach ubezpieczenia bezpośredniego pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia na życie pracownika z tytułu, której uprawniony jest pracownik (lub wskazani przez pracownika następcy prawni). W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza składki ubezpieczeniowe do instytucji ubezpieczeniowej. Przyszłe świadczenia emerytalne są wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe, które podlegają sztywnym rygorom nadzoru ubezpieczeniowego. Stosunkowo niższy wymiar świadczenia w porównaniu z innymi formami zakładowych systemów jest tu rekompensowany pewnością i stałością świadczeń emerytalnych.

Fundusze emerytalne

Najmłodszą formą emerytur zakładowych są fundusze emerytalne. Wprowadzone w 2001 r. miały przyczynić się do dalszego rozwoju zakładowych systemów emerytalnych w Niemczech. W wykonaniu przyrzeczenia (umowy emerytalnej) pracodawca uiszcza do funduszu składki. Harmonogram wpłat składek do funduszu oraz zasady (tj. wielkość, częstotliwość) wypłaty świadczeń reguluje plan emerytalny. Plany emerytalne mogą z góry określić wysokość świadczenia lub też uzależniać wysokość świadczenia od wielkości nagromadzonego kapitału ze składek. W porównaniu z innymi formami emerytur zakładowych funduszy emerytalnych dotyczą stosunkowo liberalne zasady lokowania środków; ryzyko z tym związane pośrednio obciąża również pracowników.

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.